جذابیت و مهارت های ارتباط

دلیل جذاب بودن افراد چیست؟

دلیل جذاب بودن افراد چیست؟

شاید فکر کنید این که افرادی  از نظر برخی خاص و جذاب به نظر می رسند دلیل به خصوصی دارد. اما در بیشتر موارد این طور نیست.جذاب بودن از نظر هر شخصی معیار و مقیاسی دارد. در واقع جذابیت همیشه یک فرمول مشخص ندارد و هرکس بسته به دیدگاه خود یک فرد را جذاب می پندارد. گاهی افراد بدون این که بخواهند یا تلاشی برای این موضوع بکنند، به طور ناخود آگاه رفتار هایی دارند که آن ها را خاص تر نشان می دهد. در واقع این نوع جذابیت خیلی طبیعی تر و بی آلایش تر است و در روزگاری که تغییر دادن ظاهر برای جذب کردن دیگران به امری طبیعی تبدیل شده، برای برخی رفتار ها و ظاهر طبیعی افراد جلوه بیشتری دارد. البته گاهی شما برای بهتر شدن تغییراتی در خودتان ایجاد می کنید که باعث جذاب تر شدنتان می شود و باز هم طبیعی جلوه می کند. اکثر اینگونه رفتار ها نشان از ارتقای شخصیت شما دارد. به عبارت دیگر عکس العمل و رفتار ما در موقعیت های مختلف می تواند به اندازه کافی جذاب باشد تا دیگر برای جلب توجه دیگران سعی نکنیم چهره و ظاهر خود را به طور غیر عادی تغییر دهیم.